صفحه تقديم و تشكر در پايان نامه و کتاب ها يكي از صفحات آغازین کتاب می باشد که برخی از نویسندگان در کتاب های خود معمولا بعد از صفحه شناسنامه کتاب آن را درنظر می گیرند و در این صفحه اثر خود را به صورت معنوی به شخص، گروه یا … تقدیم می کنند و یا از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در به ثمر رسیدن آن اثر تاثیر داشته و ایشان را حمایت کرده اند، تشکر و قدردانی می کنند.

صفحه تقدیم و تشکر کتاببودن صفحه تقدم و تشکر یا همان صفحه تقدیم به …، در کتاب ها نیز به صورت اختیاری و سلیقه ای می باشدو حتی چیدمان و ترتیب آن در بین صفحات آغازین کتاب، که البته قرار گرفتن این صفحه بعد از صفحه شناسنامه و بودن در یک صفحه فرد، شیوه استاندارد و رایج تر برای چاپ این صفحه در کتاب ها می باشد.

متنی که برای این صفحه استفاده می شود یک متن کاملا اختیاری و به سلیقه خودتان می باشد، شما می توانید به زبانی ساده و روان از تمامی کسانی که همراه و یاور شما بوده اند و در طول زندگی از شما حمایت کرده اند تشکر و قدردانی کنید و یا نتیجه زحمات و تلاش های خود را که در قالب یک کتاب آمده است با شیوه ای زیبا و دلنشین به افراد یا حتی گروه ها یا …. تقدیم کنید.

پیشنهاد می شود که در کتابخانه خود کتاب های موجود را برگ بزنید و به این صفحات دقت کنید و مطمئنا می توانید ایده های خوبی بگیرد که این صفحه از کتابتان را چگونه بنویسید و آماده کنید.