پیش گفتار کتاب و یا به عبارتی دیباچه نویسنده بخش آغازین یک کتاب می باشد که نویسنده کتاب آن را به عنوان یک شرح و یک مختصری از کتاب خود، آن را می نویسد.

پیشگفتار برخلاف مقدمه کتاب، (که متنی است که شخصی به غیر از نویسنده کتاب آن را می نویسد، مثلا مقدمه ای بر یک کتاب ترجمه شده که خود آن کتاب یک پیشگفتار دارد و شما بعد از ترجمه یک مقدمه برای آن نیز می نویسید) از زبان خود نویسنده کتاب می باشد و درحقیقت معرفی کتاب می باشد، حال در این معرفی و این پیشگفتار آغازین کتاب مطالب و موضوعات مختلفی می تواند توسط نویسنده نوشته شود.

به عنوان مثال در پیشگفتار کتاب می توانید به موضوعات زیر بپردازید

  • خلاصه ای از کل کتاب، که در کتابی که شخص قرار است وقت بگذارد و بخواند به چه موضوعاتی پرداخته شده است و با این توضیح مختصر یک دید کلی از کتاب به خواننده داده شود.
  • داستان نوشتن کتاب، یعنی نویسنده در پیشگفتار می تواند به این موضوع بپردازد که چرا و به چه دلیلی یا به خاطر چه اتفاق و یا انگیزه ای اقدام به نوشتن کتاب کرده است.
  • ماحصل کتاب برای خواننده، نویسنده می تواند در پیشگفتار به این موضوع نیز بپردازد که بعد از خواندن کتاب چه اطلاعات، ذیدگاه و یا دانشی را کسب خواهد کرد
  • مشکلات و مواردی که در حین نوشتن و به پایان رساندن کتاب، شخص نویسنده پشت سر گذاشته است تا این کتاب آماده و به چاپ برسد.
  • اشاره ای به منابع و مراجع مورد استفاده برای نوشتن کتاب، و البته هرچند که منابع را به صورت کامل در بخش منابع و مراجع کتاب می توانم ذکر کرد، اما در پیشگفتار هم می توان به آن اشاره داشت
  • پیشنهاد در خصوص خواندن کتاب برای خوانندگان
  • توصیه و سفارش به مخاطبین کتاب، در پیشگفتار نویسنده می تواند با ذکر دلایلی خواننده را ترغیب به مطالعه و خواندن کتاب کند که به نوعی همان اطلاعات و آموزه هایی است که خواننده پس از مطالعه کتاب به دست خواهد آورد و این بخش نیز می تواند در پرفروش شدن کتاب نیز بسیار تاثیر گذار باشد.
  • پیشگفتار حتی می تواند یکی از فصل های کتاب یا خلاصه ای از آن باشد، فصلی از کتاب که شاید مهمترین بخش کتاب می باشد.
  • و …..

به طور کلی در نوشتن پیشگفتار یک ساختار و چهارچوب مشخصی نمی توان تعیین کرد و این کاملا به نویسنده، طرز فکر، خلاقیت و هدف ایشان از نوشتن کتاب بر می گردد.

این را مد نظر قرار دهید که پیشگفتار یکی از مهمترین بخش هایی یک کتاب است که بعد از اتمام کتاب بایستی برای نوشتن و آماده کردن آن وقت بگذارید و با دقت و وسواس خاصی آن را بنویسید چراکه همیشه خوانندگان معمولا یکی از بخش هایی از کتاب را که قبل از خرید کتاب معمولا مطالعه می کنند و بسیار تاثیر گذار در تصمیم گیری خرید کتاب دارد، بخش پیشگفتار کتاب می باشد