• cheshm.saee@gmail.com
  • تماس با ما: 02122874556
  • تهران، پاسداران، نگارستان هشتم، میدان فرخی یزدی

بایگانی برچسب: s

یک کتاب شامل بخش ها و اجزایی متعددی می باشد مانند: پیشگفتار، مقدمه، شناسنامه کتاب، فهرست کتاب و …

صفحه تقدیم و تشکر در کتاب ها

صفحه تقديم و تشكر در پايان نامه و کتاب ها يكي از صفحات آغازین کتاب می باشد که برخی از نویسندگان در کتاب های خود معمولا بعد از صفحه شناسنامه کتاب آن را درنظر می گیرند و در این صفحه اثر خود را به صورت معنوی به شخص، گروه یا … تقدیم می کنند و یا از اشخاص حقیقی یا حقوقی که در به ثمر رسیدن آن اثر تاثیر داشته و ایشان را حمایت کرده اند، تشکر و قدردانی می کنند.

ادامه مطلب

اجزای کتاب - صفحه عنوان

صفحه عنوان که دومین صفحه از صفحات کتاب می باشد، و البته گاهی اوقات در صورت نداشتن صفحه نخست یا صفحه بسم الله به عنوان صفحه اول کتاب می باشد، صفحه‌ای از کتاب است که در آن عنوان یا همان نام کتاب درج می شود،

ادامه مطلب

طرح بسم الله برای صفحه نخست کتاب

اولین صفحه هر کتاب (صفحه شماره یک) معمولا صفحه “بسم الله الرحمن الرحیم” یا صفحه “بنام خدا” می باشد. البته به کارگیری نوع جملات آغازین بسیار سلیقه ای می باشد و شما می توانید با جملات و یا حتی اشعاری دلخواه این صفحه را در کتاب خود ایجاد کنید.

ادامه مطلب

طراحی جلد کتاب
پیشگفتار کتاب
نوشتن مقدمه کتاب
شناسنامه کتاب

صفحه شناسنامه کتاب یا به عبارتی صفحه حقوق کتاب به صفحه ای که معمولا  پشت صفحه عنوان کتاب آورده می شود که حاوی دو بخش اطلاعات می باشد، بخش اول اطلاعات مربوط به فیپا کتاب و بخش دوم اطلاعات مربوط به ناشر کتاب می باشد.

ادامه مطلب