ستاد برگزاری نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران از آغاز پیش ثبت نام  دوره ۲۴ این نمایشگاه خبر داد.بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته این دوره از نمایشگاه نیز بر اساس اولویت پیش ثبت نام و جانمایی تخصصی سالنها برنامه ریزی و اجرا خواهد شد.

ادامه مطلب