برای گرفتن مجوز چاپ کتاب مراحل یکسانی و استانداری وجود دارد که برای تمامی کتاب ها و از طریق کلیه انتشارات یکسان می باشد. مراحل چاپ یک کتاب را می توانیم به دو مرحله کلی تقسیم کنیم :

ادامه مطلب