صفحه عنوان که دومین صفحه از صفحات کتاب می باشد، و البته گاهی اوقات در صورت نداشتن صفحه نخست یا صفحه بسم الله به عنوان صفحه اول کتاب می باشد، صفحه‌ای از کتاب است که در آن عنوان یا همان نام کتاب درج می شود،

اجزای کتاب - صفحه عنوانالبته در صفحه عنوان ممکن است اطلاعات دیگری نیز آورده شود مانند:

  1. عنوان کتاب
  2. عنوان فرعی
  3. نام مؤلف
  4. نام ناشر
  5. تاریخ انتشار

 

البته به طور معمول در صفحه عنوان، نام کتاب و نام نویسنده ذکر می شود. و درصورتی که کتاب دارای عنوان فرعی نیز باشد، آن نیز در زیر نام کتاب در صفحه عنوان آورده می شود.

توجه: دقت کنید که این صفحه از کتاب، صفحه شماره ۳ می باشد (پشت صفحه نخست یا همان صفحه بسم الله  خالی (سفید) گذاشته می شود)