بسیاری از کتاب های چاپ شده در ایران ترجمه کتاب های خارجی بوده و حتی شما می بینید که از یک کتاب ترجمه های مختلف توسط ناشران متفاوتی به چاپ رسیده باشد.

درصورتی که شما نیز تصمیم داشته باشید یک کتاب خارجی را ترجمه و آن را به چاپ برسانید باید بدانید که در حال حاضر از آنجایی که ایران در کنوانسیون حق جهانی کپی رایت عضو نمی باشد از لحاظ قانونی نیازی به گرفتن اجازه از مؤلف یا ناشر آن کتاب نیست (هرچند که از لحاظ اخلاقی پیشنهاد میگردد که این اجازه از مولف یا ناشر گرفته شود، که شاید در ایران به خاطر هزینه های نسبتا بالایی که شخص مترجم باید به صاحب اثر یا ناشر مربوطه پرداخت کند تا این اجازه صادر شود، این کار صورت نمی پذیرد)

تمامی مراحل و اقداماتی که برای گرفتن مجوز های لازم و چاپ یک کتاب ترجمه شده باید انجام شود با سایر کتاب های تالیف شده و روند مربوطه هیچ تفاوتی نداشته و بایستی کلیه این اقدامات صورت پذیرد (مراحل گرفتن مجوز چاپ کتاب)