علیرضا بوستانی

 

علیرضا بوستانی دانش آموز مقطع ابتدایی به عنوان یکی از جوانترین نویسندگان کشور با مجموعه ای از کتاب های چاپ شده در زمینه کودک و نوجوان مفتخر به دریافت لوح پژوهشگر برتر در سال ۱۳۹۶ در هفتمین جشنواره علمی، پژوهشی استانی جابر بن حیان شدند.

 

برخی از کتاب های نوشته شده توسط علیرضا بوستانی، نویسنده و پژوهشگر جوان که توسط انتشارات چشم ساعی به چاپ رسده اند:

 

 

 

تقدیر نامه علیرضا بوستانی